ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลนครพัฒน์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2/99 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-305-999
ค่าห้องเดี่ยว 2150 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-