ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
TEL 055-219-307-16
ค่าห้องเดี่ยว 2740 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-