ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

ที่อยู่โรงพยาบาล160-164 ถนน วิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
TEL 045-711-356
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท