ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

ที่อยู่โรงพยาบาล585 ถนน สิรินธร แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 02-886-6600-13
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท