ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพญาไท 1

ที่อยู่โรงพยาบาล364/1 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-201-4600
ค่าคลอดเอง 54000 บาท
ค่าผ่าคลอด 72000 บาท