ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่โรงพยาบาล270 ถนน พระรามที่ ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-201-1000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท