ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

ที่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
TEL 056-413-017-8
ค่าคลอดเอง 33999 บาท
ค่าผ่าคลอด 43999 บาท