ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

ที่อยู่โรงพยาบาล247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 92000
TEL 075-205-555
ค่าคลอดเอง 27999 บาท
ค่าผ่าคลอด 39999 บาท