โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลกรุงไทยนนทบุรี 4600 บาท 02-582-2299 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลชลลดานนทบุรี 3500 บาท 02-571-7799 - OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี 6400 บาท 02-596-7888 IPD OPD MED.Center