โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลรักษ์สกลสกลนคร 2500 บาท 042-712-800 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลสกลนครสกลนคร 1000 บาท 042-176-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย 2500 บาท 042-413-456-65 IPD OPD -