โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช 2150 บาท 075-305-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช 2200 บาท 075-312-800 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลสิชลนครศรีธรรมราช 3450 บาท 075-535-630-4 IPD - -