โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย - บาท - บาท 055-621-502-7
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาคร 40900 บาท 60900 บาท 034-417-999