โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 35900 บาท 49900 บาท 055-909-000