โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลตราดตราด - บาท - บาท 039-511-040
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลระยองระยอง - บาท - บาท 038-611-104
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
คลินิกแพทย์สมเดชระยอง - บาท - บาท 038-671-493