โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ - บาท - บาท 052-088-999
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 22000 บาท 35000 บาท 052-134-777