โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 22000 บาท 35000 บาท 052-134-777
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลน่านน่าน - บาท - บาท 054-771-620-2 054-719-000
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพะเยารามพะเยา 19900 บาท 24900 บาท 054-411-111