โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต - บาท - บาท 076-298-298
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-361-483 077-361-672