โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-421-103
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ธานี 33000 บาท 26500 บาท 077-278-777
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-361-483 077-361-672