ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล670, 1 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-279-7000
ค่าห้องเดี่ยว 5450 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-