ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
TEL 053-581-600-4
ค่าห้องเดี่ยว 3630 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-