โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลแพร่รามแพร่ 2000 บาท 054-522-911-3 IPD OPD MED.Center