โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 2630 บาท 052-134-777 IPD OPD MED.Center