โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ 2600 บาท 052-088-999 IPD OPD MED.Center