ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล160-164 ถนน วิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
TEL 045-711-356
ค่าห้องเดี่ยว 2550 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-