ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลรักษ์สกล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
TEL 042-712-800
ค่าห้องเดี่ยว 2500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-