โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลปทุมเวชปทุมธานี 3710 บาท 02-567-1991 IPD OPD MED.Center