โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 3520 บาท 055-909-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย 700 บาท 055-621-502-7 IPD OPD MED.Center