โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต 1800 บาท 076-298-298 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี 2300 บาท 077-361-483 077-361-672 IPD OPD MED.Center