โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลสงขลาสงขลา 1900 บาท 074-338-100 IPD - -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา 1500 บาท 074-273-100 IPD OPD -