ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
TEL 055-518-200-22
ค่าห้องเดี่ยว 3500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-