ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพรชัย

ที่อยู่โรงพยาบาล43/14,16 หมื่นหาญ ถนน หมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
TEL 035-514-444
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 49000 บาท