โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2นครสวรรค์ 24000 บาท 34000 บาท 056-000-111
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์ 24000 บาท 34000 บาท 056-221-222
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 35900 บาท 49900 บาท 055-909-000
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย - บาท - บาท 055-621-502-7