ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล999 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
TEL 045-280-040
ค่าคลอดเอง 33000 บาท
ค่าผ่าคลอด 49000 บาท