ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

ที่อยู่โรงพยาบาล224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
TEL 055-219-307-16
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 37400 บาท