โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพ 28000 บาท 37000 บาท 02-746-8630
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ 88000 บาท 99990 บาท 02-023-3333
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลวิมุดกรุงเทพ 59000 บาท 75000 บาท 02-079-0000
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลนวเวชกรุงเทพ 37000 บาท 49000 บาท 02-483-9999
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลสุขุมวิทกรุงเทพ 59000 บาท 79000 บาท 02-391-0011