โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงไทยนนทบุรี 32500 บาท 44000 บาท 02-582-2299
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลชลลดานนทบุรี - บาท - บาท 02-571-7799
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี 46900 บาท 65000 บาท 02-596-7888