โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช - บาท 45000 บาท 075-305-999
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช 27130 บาท 51240 บาท 075-312-800
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลสิชลนครศรีธรรมราช - บาท - บาท 075-535-630-4